SERVEIS

 • Fiscal

 • Assessorament i planificació en matèria tributària.
 • Assistència i representació en inspeccions fiscals i comprovacions.
 • Recursos i reclamacions econòmico-administratives.
 • Atenció de notificacions i requeriments.
 • Cumplimentació i presentació de declaracions tributàries.
 • Declaracions d’operacions intracomunitàries.
 • Assessorament a l’empresa familiar, patrimoni, successions i donacions.

 • Comptable

 • Assessorament, planificació i organització comptable.
 • Confecció de comptabilitats.
 • Confecció de comptes anuals.
 • Legalització de llibres.
 • Informes comptables.

 • Econòmic-Financer


 • Anàlisi d’empreses.
 • Informes econòmics.

 • Laboral

 • Assessorament en matèria laboral.
 • Assistència i representació davant inspecció de treball.
 • Confecció de contractes de treball.
 • Tramitació de subvencions i capitalització.
 • Confecció de nòmines i assegurances socials.
 • Tramitació d’altes, baixes davant de la seguretat social d’autònoms, empreses i treballadors.
 • Confecció de liquidacions, acomiadaments, quitances.
 • Representació davant el CMAC.

 • Mercantil

 • Constitució i disolució de societats.
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Modificacions estatutàries i apoderaments.
 • Transmissió d’accions i participacions.

 • Altres Serveis

 • Constitució i disolució de societats civils i comunitats de béns.
 • Informes pericials, en matèria tributària i econòmica.